CТАН ЦЕНОПОПУЛЯЦІЇ SCILLA SIBЕRICA HAW. ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАРКУ (УКРАЇНА)

Автор(и)

  • T. Shkura

DOI:

https://doi.org/10.33989/2414-9810.2019.5.1.195122

Ключові слова:

Полтавська область, рідкісний вид, ценопопуляція, віковий спектр, чисельність

Анотація

У статті наведено результати досліджень стану ценопопуляції Scilla sibеrica Haw. у межах території Полтавського міського парку – парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Висвітлено дані про щільність, просторову та вікову структури ценопопуляції, насінну продуктивність, наведено характеристику фітоценозів, до складу яких входить досліджена ценопопуляція. Встановлено, що ценопуляція Scilla sibеrica Haw. у межах території Полтавського міського парку повночленна, відносно екологічно стійка, має бімодальний спектр вікових станів. Ценопопуляція характеризуються контагіозним розміщенням особин. Середні показники щільності Scilla siberica – 62 особини/м2, що можна пояснити значним антропогенним тиском. Насінна продуктивність виду має середні показники: ПНП – 27 шт., ФНП – 10 шт, КНП – 39%.
З метою збереження ценопопуляції регіонально рідкісного виду Scilla siberica необхідно забезпечити охорону їх природних локалітетів із дотриманням діючого режиму заповідності. Актуальним є проведення екомоніторингових досліджень, на основі яких можна буде оцінювати життєвий стан ценопопуляцій, прогнозувати динамічні тенденції та можливі наслідки змін.

Посилання

Bairak, O. M., & Stetsiuk, N. O. (2005). Atlas ridkisnykh i znykaiuchykh roslyn Poltavshchyny [Atlas of rare and endangered plants of Poltava region]. Poltava: Verstka [in Ukrainian].

Bielan, S. S. (2015). Stan populiatsii ridkisnykh vydiv roslyn na zaplavnykh lukakh baseinu richky Psol (Sumska oblast) [The State of plant populations of rare species on floodplain of the Psyol river basin (Sumy region]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Hrytsai, I. A. (2010). Rid SCILLA L. u flori rivnynnoi chastyny Ukrainy (taksonomiia, heohrafichni, ekoloho-tsenotychni ta biomorfolohichni osoblyvosti, populiatsiina struktura i stratehiia) [Sort of SCILLA L. in the flora of flat part of Ukraine (taxonomy, geographical, ecologo-cenotycal and biomorphological features, population structure and strategy]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Kovalenko,V. O. (2009). Biolohichni osoblyvosti Scilla sibirica Haw. ta Tulipa quercetorum Klok. et Zoz (Liliaceae Juss.) v umovakh Pivdennoho Skhodu Ukrainy [Biological features of Scilla siberica Haw. and Tulipa quercetorum Klok. et Zoz (Liliaceae Juss.) in the South East of Ukraine]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Malynovskyi, K. A. (1986). Populiatsiina biolohiia roslyn, yii tsili, zavdannia ta metody [Population phytobiology, her aim, task and methods]. Ukrainian Botanical Journal, 43(4), 5-12 [in Ukrainian].

Mosyakin, S. L., & Fedoronchuk, M. M. (1999). Vascular Plants of Ukraine a nomenclatural checklist. Kiev: M.G. Kholodny Institute Botany.

Rabotnov, T. A. (1964). Opredelenie vozrastnogo sostava populyatsii vidov v estestvennykh rastitel’nykh soobshchestvakh [Determination of the age structure of populations of species in natural plant communities]. In E.

M. Lavrenko, & A. A. Korchagina, (Eds.). Polevaya geobotanika [Field geobotany], Vol. 3 (pp. 132-135). Moskva; Leningrad: Nauka [in Russian].

Smoliar, N. O., & Khalymon, O. V. (2017). Yakivchanskyi lis yak oseredok zberezhennia lisovoi fitoriznomanitnosti v Poltavi [Yakovchanskyi forest as a center for forest phytodiversity preservation in Poltava]. Biology & Ecology, 3(1/2), 38-44 [in Ukrainian].

Uranov, A. A., & Smirnova, O. V. (1969). Klassifikatsiya i osnovnye cherty razvitiya populyatsii mnogoletnikh rastenii [Classification and basic features of the development of the perennial plant populations]. Byulleten’ Moskovskogo obshchestva ispytatelei prirody. Otdel biologicheskii [Bulletin of the Moscow Society of Naturalists. Department of Biology], LXXIV (1), 119-133 [in Russian].

Zlobin, Yu. A. (2009). Populyatsionnaya ekologiya rastenii: sovremennoe sostoyanie, tochki rosta [Population ecology of plants : the modern state, points of height]. Sumy: Universitetskaya kniga [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ