Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Науковий фаховий журнал «Біологія та екологія» публікує оригінальні матеріали (експериментальні, теоретичні і методичні статті, а також короткі  повідомлення, огляди і рецензії) за результатами досліджень у різних галузях біології та екології (ботаніка, біологія людини і тварин, мікробіологія, загальна екологія, охорона природи, історія біологічних наук).

Робочі мови журналу – українська, англійська, німецька, польська.

Порядок розміщення рукопису матеріалів:

 • у верхньому лівому куті

(вирівнювання за лівим краєм, кожен підпункт із нового рядка без пробілів):

1)        гриф УДК;

2)        ініціали та прізвище автора (авторів);

3)        повна назва установи, у якій виконано дослідження;

4)        адреса для листування;

5)        електронна адреса (стиль – курсив);

6)        16-значний ідентифікатор дослідника ORCID.

 • через пробіл:

7)        назва роботи (від центру прописними літерами, стиль – напівжирний);

8)        анотація та ключові слова (5–7) українською мовою (для україномовної статті) або англійською мовою (для статті іншими, окрім української, мовами)
(стиль – курсив, вирівнювання за шириною);

9)        основний текст статті (мови тексту – українська, англійська, німецька, польська);

10)    список використаної літератури (для статті українською мовою) або References (для статті іншими, окрім української, мовами);

11)    анотація англійською мовою (або українською мовою, якщо основний текст статті подано англійською, німецькою чи польською мовами), що наводиться разом із такими елементами:

 • назва статті (від центру прописними літерами, стиль напівжирний);
 • ініціали та прізвища авторів (вирівнювання по центру,
  регістр – починати із прописних);
 • назва установи, у якій виконано дослідження (вирівнювання по центру,
 • регістр – починати із прописних);
 • текст анотації та ключові слова, повністю ідентичні таким альтернативною мовою перед текстом статті (вирівнювання за шириною).  

12)    References (для статті українською мовою);

13)    в окремому файлі – відомості про авторів.

Структура статті. Текст статті повинен містити такі розділи (обов’язкові для методичних та експериментальних статтей).

Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими практичними завданнями, а також наступними дослідженнями та публікаціями. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Формулювання мети дослідження.

Матеріали та методи. Стислий опис шляхів і засобів отримання наукових результатів.

Результати та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів.

Висновки. Короткий підсумок отриманих результатів. Наукова новизна, теоретичне і практичне значення, можливе впровадження, перспективи наукових розробок у даному напрямку.

Вимоги до оформлення статті:

 • текстовий редактор Місгоsоft Wогd без автоматичного й ручного розподілу переносів;
 • гарнітура – Times new Roman;
 • кегль – 14 пт;
 • міжрядковий інтервал – 1,5 пт;
 • формат – А4;
 • поля з усіх країв – по 2 см;
 • відступ абзацу – 1,25 см;
 • вирівнювання тексту – за шириною;
 • обсяг публікації (разом із таблицями, рисунками, списком літератури і анотаціями) не повинен перевищувати 15 сторінок – для експериментальної статті або 20 сторінок – для оглядової статті; рукописи більшого обсягу приймаються тільки після попереднього узгодження з редколегією.

Таблиці великого розміру подаються на окремих сторінках, невеликого – розміщуються по тексту, від якого відділяються пробілом. Текст у таблицях набирається розміром 12 пт через один інтервал, «шапки» таблиць виділяються напівжирним стилем. За необхідності до таблиць додаються пояснення або примітки.

Графічні об’єкти подаються у форматі *.eps (CMYK, GRAYSCALE), фотографії, діаграми та графіки – у форматі *.jpeg (300 dpi). Рисунки виконуються у відтінках сірого, у діаграмах та графіках рекомендується використовувати різнотекстурні заливки на основі чорного та білого кольорів, рамки та заливки фону не допускаються. Діаграми та графіки також додатково подаються у файлах тих програм, у яких були створені (*.doc, *.xls та ін.).

Нумерація таблиць і графічних об’єктів (Таблиця 1, Рис. 1) та посилання на них по тексту (табл. 1, рис. 1) є обов’язковими. Заголовки таблиць та графічних об’єктів подаються кеглем шрифту основного тексту статті (14 пт) і виділяються напівжирним стилем.

Назви біологічних видів і родів у тексті подаються латинською мовою і виділяються курсивом. Автори видів і родів наводяться лише при першому згадуванні виду і курсивом не виділяються.

Формули  слід набирати у редакторі Microsoft Equation, розмір знаків має бути співрозмірним шрифту основного тексту статті.

Фізичні величини наводяться в одиницях СІ. Значення фізичної величини і одиницю виміру (окрім % і ºC) обов’язково розділяти пробілом, використовуючи для цього «нерозривний пробіл» – поєднання клавіш <Ctrl+Shift+пробіл> (2 м, 15,5 кг).

Лапки використовувати лише друкарські: « ».

Для позначення апострофу потрібно використовувати символ «’» (поєднання клавіш <Alt+0146>).

У тексті слід розрізняти символи тире та дефіс. Використовувати потрібно тільки «коротке тире», у тому числі при позначенні діапазонів: С. 25–32; у листопаді–грудні; у 2012–2014 рр.; у табл. 1–2 і т.п. При наведенні діапазону між числами та тире пробіли не використовуються; в інших випадках перед і після тире слід вставляти один пробіл.

У десяткових дробах потрібно використовувати кому, а не крапку. Знак множення не допускається заміняти літерою «х», а слід позначати символом «×».

Анотація повинна відбивати отримані результати і головні висновки статті та передавати читачеві основну її сутність. Мінімальний обсяг текстової частини анотації становить 1800 символів (разом із ключовими словами). Резюме всіма мовами має бути ідентичним.

Упорядкування списку використаних джерел. Кожне джерело, яке наведено або процитовано в публікації, необхідно відобразити у списку використаних джерел.

Цитований матеріал наводиться в алфавітному порядку за прізвищем автора (редактора/укладача, якщо немає автора) і не нумерується!

Якщо матеріал не має автора, його необхідно розподілити за першою літерою назви.

Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж автора, редактора або упорядника, тоді записи розташовуються в хронологічному порядку за роками видання у порядку зростання.

Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з вирівнюванням по ширині без відступів.

Якщо бібліографічний опис джерела займає кілька рядків, тоді перший рядок опису вирівнюється по ширині без відступів, а наступні рядки – з відступом у 1,25 см.

Список використаної літератури має бути оформлений згідно вимог стантдартів ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» http://lib.pnpu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf або ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» http://www.nbuv.gov.ua/node/933.

References – список використаних джерел англійською мовою – складається згідно вимог міжнародного бібліографічного стандарту АPA (Американської психологічної асоціації) (http://www.apastyle.org/), де всі кириличні назви статей та книг  транслітеруються латинськими літерами та перекладаються англійською мовою.

Більш детальну інформацію про стиль цитування APA Citation Style  подано за посиланням: https://www.library.cornell.edu/research/citation та у методичних рекомендаціях «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Київ, 2016»:http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/International%20style%20citations_2017.pdf?id=d1b22a28-96eb-4ca4-9ac7-8e29a393b9fb.

REFERENCES необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список використаних джерел, наданий українською мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повторюються у списку, наведеному латиницею, але дещо видозмінено.

Для перекладу прізвищ авторів, назв статей, книжок, видавництв доцільно користуватися онлайн-конвертерами окремо для української та російської мов, посилання на які наведені нижче.

Онлайн-конвертер для транслітерації:

Нижче наведено схеми для опису джерел кириличним алфавітом за різними типами матеріалів. Для джерел, написаних латиницею, використовуються ті самі схеми, проте в них немає зазначення транслітерованого варіанту назви.

Стаття з періодичного видання

Boreyko, V.E. (2002). O neobkhodimosti sozdaniya natsional'noy sistemy territo-riy dikoy prirody v Ukraine [On the necessity of creating a national system of wildlife areas in Ukraine]. Zapovidna Sprava v Ukrajini, 8, 14–17 (in Russian).

Книга

Shelyag-Sosonko, Y.R., Stoyko, S.M., Didukh, Y.P., Dubyna, D.V., Andrienko, T.L., Tkachenko, V.S., & Sypailova, L.M. (1987). Zelenaya kniga Ukrainskoy SSR. Redkie,  ischezayuschie i tipichnyie, nuzhdayuschiesya v ohrane rastitelnyie soobschestva [The Green  Book of the Ukrainian SSR. Rare, disappearing and typical, needing protection plant communities]. M.G. Kholodny Institute of Botany. Naukova Dumka, Kiev
(in Russian).

Змістова частина книги (розділ, стаття)

Klokov, M.V. (1946). Tragopogon L. In: Flora URSR. AN URSR, Kyiv. Vol. 12.
pp. 217–246, 561–567 (in Ukrainian).

Дисертація та автореферат дисертації

Kazarinova, H.O. (2016). Syntaksonomija, antropoghenna dynamika ta okhorona vyshhoji vodnoji roslynnosti dolyny r. Siversjkyj Donecj [Syntaxonomy, antropogenic dynamics and conservation of higher aquatic vegetation of the Siversky Donets River Valley]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Після посилання у дужках необхідно вказати мову оригіналу літературного джерела – (in Ukrainian) або (іn Russian). Обов’язково потрібно вказувати ідентифікатори DOI для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.

Матеріали надсилаються на електронну адресу редакції у вигляді текстового файлу у форматі *.doc або *. rtf (без нумерації сторінок!).

Рукопис із граматичними і фактологічними помилками до розгляду не береться. Матеріали, виконані із порушенням вище вказаних правил, не розглядаються. Редколегія має право редагувати текст статей, рисунків та підписів до них, погоджуючи відредагований варіант із автором, а також відхиляти рукописи, якщо вони не відповідають вимогам журналу.

 Дані про авторів подаються окремим файлом за формою:

Інформація

Українською мовою

In English

прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

 

 

ORCID

 

науковий ступінь

 

 

вчене звання

 

 

посада

 

 

місце роботи (установа, структурний підрозділ)

 

 

адреса для поштового листування (із поштовим індексом)

 

 

контактні номери телефону (робочий, факс, мобільний)

 

 

електронна пошта

 

Якщо авторів декілька, форма заповнюється на кожного окремо.

Оплата за друк статті складає 40 грн. за сторінку. Сканокопію квитанції про оплату публікації слід надіслати в редакцію електронною поштою після повідомлення про прийняття статті до друку.

Реквізити для оплати статті:

Одержувач: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Рахунок: 31258270105954

Код ЄДРП: 31035253

МФО: 820172

Код послуги: 25010100

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

Призначення платежу: за публікацію статті у журналі «Біологія та екологія».

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.