Еколого-ценотична характеристика та стан ценопопуляцій Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (Liliaceae) на території басейну р. Ворскла (в межах Полтавської області)

Автор(и)

  • I. Shaparenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2414-9810.2016.2.1.180453

Ключові слова:

Tulipa quercetorum, басейн р. Ворскла, ценопопуляція, вікова структура

Анотація

В статті наведені результати дослідження еколого-ценотичних особливостей, вікової структури та щільності 12 ценопопуляцій Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (Liliaceae) – рідкісного виду, занесеного до Червоної книги України, на території басейну р. Ворскла (в межах Полтавської області). На досліджуваній території виявлено 40 місцезнаходжень Tulipa quercetorum, із них 36 в Полтавській та по два в Сумській і Харківській областях. Підтверджено 8 місцезнаходжень виду та 7 виявлено вперше. За даними ценотичного аналізу характерними місцезростаннями Tulipa quercetorum є широколистяні ліси. Внаслідок широкої еколого-ценотичної амплітуди вид також відмічено в угрупованнях лучної та лучно-степової рослинності. У синтаксономічному аспекті Tulipa quercetorum виявлений у складі угруповань 4 асоціацій (Tulipo quercetorum-Quercetum roboris, Stellario holosteae-Carpinetum betuli, Alopecuretum pratensis, Thymo marschalliani-Caricetum praecocis), 4 союзів (Scillo sibericae-Quercion roboris, Carpinion betuli, Festucion pratensis, Fragario viridis-Trifolion montani) 3 класів (Querco-Fagetea, Molinio- Arrhenatheretea, Festuco-Brometea). Для Tulipa quercetorum характерні два типи онтогенезу – повний і скорочений. В повному виділяють 3 періоди та 6 вікових станів. Встановлено, що більшість ценопопуляцій повночленні, нормального типу, характеризуються бімодальними, лівосторонніми віковими спектрами із максимумом на особинах прегенеративного періоду. В більшості досліджуваних ценопопуляцій відсутні проростки, але про повночленність їх вікових спектрів свідчить наявність ювенільних особин. Згідно визначеного індекса віковості, усі ценопопуляції є молодими. Щільність ценопопуляцій варіює від 29 до 116 особин на м2 і в значній мірі залежить від ступеня антропогенного навантаження.

Посилання

Andryk Ye. Y., Krichfalushii V. V. Bioloho-morfolohichni osoblyvosti Fritillaria meleagris L. (Liliaceae Juss.) na Prytysianskii nyzovyni. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 1994. T. 51, No. 6. S. 30–39.

Bairak O. M., KryvoruchkoT. V. Ekoloho-tsenotychni osoblyvosti ridkisnykh efemeroidiv Poltavshchyny. Visnyk Poltav. ped. un-tu : zb. nauk. pr. Seriia «Ekolohiia. Biolohichni nauky». Poltava, 2004. Vyp. 4 (37). S. 174–180.

Borisovskii raion : priroda, naselenie, khozyaistvo, ekologiya / pod obshch. red. G. I. Bondareva. Belgorod : PrintMaster, 2002. 192 s.

Kovalenko V. O. Biolohichni osoblyvosti Scilla sibirica Haw. i Tulipa quercetorum Klok. et Zoz (Liliaceae Juss.) v umovakh pivdennoho skhodu Ukrainy : avtoref. dys. … kand. biol. nauk : 03.00.05. Kyiv, 2009. 22 s.

Konoplya N. I. i dr. Metodicheskie posobiya po izucheniyu populyatsii travyanistykh rastenii na polevoi praktike po botanike / N. I. Konoplya i dr. Lugansk, 1996. 53 s.

Korotchenko I. A., Didukh Ya. P. Stepova roslynnist pivdennoi chastyny Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. II. Klas Festuco-Brometea. Ukr. fitotsenot. zb. 1997. Ser. A. Vyp. 1 (6). S. 20–39.

Perehrym M. M. Ridkisni ta znykaiuchi vydy flory Donetskoho kriazhu : avtoref. dys. … kand. biol. nauk : 03.00.05. K., 2006. 23 s.

Rabotnov T. A. Opredelenie vozrastnogo sostava populyatsii vidov v estestvennykh rastitel'nykh soobshchestvakh. Polevaya geobotanika. M. ; L. : Izd-vo AN SSSR, 1964. T. 3. S. 132–145.

Rodynka O. S. Roslynnist dolyny r. Vorskly ta yii okhorona. Rol natsionalnykh parkiv v navchalno-vykhovnii roboti : materialy mizhnar. nauk.-prakt. sem., (21–23 travnia 2002 r., m. Okhtyrka). S. 35–37.

Smirnova O. V., Toropova N. A. Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. Tyul'pan Bibershteina. Diagnozy i klyuchi vozrastnykh sostoyanii lesnykh rastenii : efemeroidy. M. : MGPI, 1987. S. 53–57.

Smirnova O.V. Struktura travyanogo pokrova shirokolistvennykh lesov.M. : Nauka, 1987. 208 s.

Solomakha V. A. Syntaksonomiia roslynnosti Ukrainy. Tretie nablyzhennia. K. : Fitosotsiotsentr, 2008. 296 s.

Uranov A. A., Smirnova O. V. Klassifikatsiya i osnovnye cherty razvitiya populyatsii mnogoletnikh rastenii. Byulleten' MOIP. Otd. biologii. 1969. Vyp. 74, no. 1. S. 119–134.

Uranov A. A. Vozrastnoi spektr fitotsenopopulyatsii kak funktsiya vremeni i energeticheskikh volnovykh protsessov. Biologicheskie nauki. 1975. No. 2. S. 7–33.

Uranov A. A. Nablyudeniya na letnei praktike po botanike. M. : Prosveshchenie, 1964. 214 s.

Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit / za red. Ya. P. Didukha. K. : Hlobokonsaltynh, 2009. 912 s.

Mosyakin Sergei L., Fedoronchuk Mykola M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kiev, 1999. 345 p.

Onyshschenko V. A. Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine / ed.: S. L. Mosyakin. Kyiv : Alterpress, 2009. 212 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ