DOI: https://doi.org/10.33989/2414-9810.2015.1.1.180476

Мохоподібні заповідників Лісостепу України

S. Gapon

Анотація


Охарактеризовано   стан   та   результати   вивчення   мохоподібних заповідників  Лісостепу  України:  «Михайлівська  цілина»  (Сумська  обл.),

«Канівський природний» (Черкаська обл.) та «Медобори» (Тернопільська обл.). Для кожного з наведених природно-заповідних об’єктів проаналізовано літературні джерела, гербарні матеріали низки гербаріїв України та оригінальні дані. Встановлено видовий склад  бріофлори кожного заповідника, головний родинний спектр флори, наведено перелік цікавих та рідкісних видів. Бріофлора заповідника «Михайлівська цілина» налічує 58 видів, які належать до двох відділів, 21 родини, 39 родів. Відділ Marchantiophyta репрезентований 5 видами з 4 родів, 4 родин, Bryophyta – 53   видами   35   родами,   17   родинами.   У   складі   флори   мохоподібних «Канівського природного» заповідника 133 види мохоподібних з трьох відділів, 45 родин 75 родів. Серед них – 2 види антоцеротових мохів, 29 – мархантіофіт  та  102  –  мохів.  Найбагатшою  є  бріофлора  заповідника «Медобори» (144 види мохоподібних: 8 видів мархантіофіт, 136 – мохів, які належать до двох відділів, 35 родин, 79 родів.


Ключові слова


мохоподібні; бріофлора; заповідник; Лісостеп України; охорона

Повний текст:

PDF

Посилання


Bachuryna H. F., Partyka L. Ya., Liubchenko V. M. Mokhopodibni hrabovoho lisu Kanivskoho zapovidnyka. Visnyk Kyivskoho universytetu. Seriia: Biolohiia. 1980. Vyp. 22. S. 116–122.

Bachurina A. F., Partyka L. Ya. Pechenochniki i mkhi Ukrainy i smezhnykh territorii. Kiev : Nauk. dumka, 1979. 204 s.

Boiko M. F. Mokhopodibni zapovidnykiv «Striltsivskyi step» i «Mykhailivska tsilyna». Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 1981. T. 38, No. 4. S. 27–31.

Boiko M. F. Mokhovoi pokrov fitotsenozov zapovednykh stepei evropeiskoi chasti SSSR. Botanicheskii zhurnal. 1983. T. 68, no. 8. S. 1112–1121.

Boiko M.F. Brioflora stepnykh uchastkov Kanevskogo zapovednika i ego okrestnostei. Okhrana, izuchenie i obogashchenie rastitel'nogo mira. 1983. Vyp. 10. S. 32–38.

Boiko M. F. Brioflora stepovykh zapovidnykiv yevropeiskoi chastyny SRSR ta yii analiz. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 1984. T. 41, no. 2. S. 35–41.

Boiko M. F. Cheklist mokhopodibnykh Ukrainy. Kherson : Ailant, 2008. 232 s.

Boliukh V. O. Ekoloho-tsenotychni kompleksy zapovidnyka «Medobory». Problemy stanovlennia i funktsionuvannia novostvorenykh zapovidnykiv : materialy nauk.-prakt. konf., (Hrymailiv, 11–13 zhovt. 1995 r.). Hrymailiv, 1995. S. 20–21.

Virchenko V. M. Spysok mokhopodibnykh Kanivskoho pryrodnoho zapovidnyka. Zapovidna sprava v Ukraini. 1999. T. 5, no. 1. S. 35–40.

Virchenko V. M., Liubchenko V. M. Mokhopodibni Kanivskoho pryrodnoho zapovidnyka. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 1996. T. 53, no. 3. S. 263–272.

Hapon S. V. Mokhopodibni shyrokolystianykh lisiv zapovidnyka «Medobory» ta yikh uchast v utvorenni briouhrupovan. Pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy – mynule, sohodennia, maibutnie : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky, 2010. S. 284–288.

Danylkiv I. S., Oliiar H. I. Mokhy (Bryopsida) pryrodnoho zapovidnyka «Medobory». Problemy stanovlennia funktsionuvannia novostvorenykh zapovidnykiv : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., (Hrymailiv, 12–15 cherv. 1995 r.). Hrymailiv, 1995. S. 39–40.

Danylkiv I. S., Rabyk I. V. Mokhopodibni (Bryophyta) pryrodnoho zapovidnyka «Medobory». Chornomorskyi botanichnyi zhurnal. 2007. T. 3, no. 1. S. 85–99.

Melnyk S. V. Do vyvchennia brioflory Kanivskoho zapovidnyka. Trudy Kanivskoho bioheohrafichnoho zapovidnyka. 1949. Vyp. 7. S. 63–72.

Oliiar H.I. Pryrodnyi zapovidnyk «Medobory» yak oseredok zberezhennia landshaftnoho ta biotychnoho riznomanittia, istoryko-kulturnoi spadshchyny na Zakhidnomu Podilli. Rol pryrodno-zapovidnykh terytorii Zakhidnoho Podillia ta Yury Oitsovskoi u zberezhenni biolohichnoho ta landshaftnoho riznomanittia : [zb. nauk. pr.]. Hrymailiv ; Ternopil : Lileia, 2003. S. 17–25.

Pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainskoi RSR. Reiestr-dovidnyk zapovidnykh ob’iektiv/ V. S. Odnoralov ta in. ; [za red. M. A. Voinstvenskoho]. Kyiv : Urozhai, 1986. 224 s.

Shevchyk V. L., Virchenko V. M. Ekotopichni ta tsenotychni osoblyvosti rozpodilu briofitiv zaplavnykh terytoriiKanivskoho pryrodnoho zapovidnyka. Zapovidna sprava v Ukraini. 2003. T. 9, vyp. 1. S. 25–28.